Αναδρομική διαγραφή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας

0

Πολίτης ΑμεΑ, ο οποίος διέθετε πολλαπλές πιστοποιήσεις αναπηρίας από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) από το 2014 τις υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δεν έλαβε ωστόσο την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούτο επειδή οι βεβαιώσεις δεν είχαν τον προβλεπόμενο τύπο βεβαίωσης για την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, δεν ανέγραφαν ότι υπήρχε αντιστοίχηση της αναφερόμενης επί των πιστοποιήσεων πάθησης με πάθηση του Πίνακα Αντιστοίχησης Παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α). Η ΔΟΥ τον ενημέρωσε προφορικά ότι θα του χορηγούσε την φοροαπαλλαγή από το 2020, οπότε και προσκόμισε βεβαίωση με τον απαιτούμενο τύπο.

Ο Συνήγορος, με έγγραφό του προς την υπηρεσία, διατύπωσε τη θέση ότι η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που εξυπηρετούν ΑμεΑ αποτελεί βούληση του νομοθέτη, που σκοπό έχει να μειώνει κατά το δυνατόν τις δυσχερείς συνθήκες μετακίνησης και να στηρίζει την ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα. Συνεπώς, η χορήγηση της φοροαπαλλαγής αποτελεί ζήτημα ουσίας και όχι τύπου, η δε αυστηρή προσήλωση στον τύπο στο θέμα αυτό (ορθός τύπος βεβαίωσης για την χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας) αντιβαίνει στην βούληση του νομοθέτη σε βαθμό που την καταργεί.

Επιπλέον, ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως διακριτική μεταχείριση σε βάρος του ΑμεΑ, η οποία απαγορεύεται τόσο από το ν..4443/2016 όσο και από την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ η οποία ισχύει στην Ελλάδα βάσει του ν. 4488/2017.

Τέλος, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, εφόσον η πάθηση για την οποία το ΑμεΑ δικαιούται απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ανατρέχει στον Δεκέμβριο του 2014, θα πρέπει να εκδοθεί αναδρομική απόφαση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, ανατρέχουσα στα έτη 2015-2020 και να επιστραφούν στον πολίτη τα ήδη καταβληθέντα τέλη για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Η ΔΟΥ συντάχθηκε με την θέση του Συνηγόρου και κίνησε διαδικασία έκδοσης της απόφασης αναδρομικής απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για την 5ετία 2015- 2020.