Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου Αθηνών

0

ΦΕΚ Β’ 784 10/3/2020

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2) Τα με αριθμ. 1266/10.3.2020 και 99/10.3.2020 έγγραφα της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της Προϊσταμένης του Πταισματοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα. 3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει: Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου που στεγάζονται εντός του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 10.3.2020, λόγω του αιφνίδιου συμβάντος της πυρκαγιάς στο ισόγειο του ως άνω κτιρίου. Από την αναστολή εργασιών του Πταισματοδικείου Αθηνών εξαιρούνται οι υποθέσεις που χρήζουν άμεσου χειρισμού λόγω κινδύνου παραγραφής.

Σχόλια