Αναβαθμολόγηση γραπτών μαθητριών και μαθητών στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα σχολεία

0

Γονέας διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την βαθμολόγηση του γραπτού του τέκνου του το οποίο συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις σε πρότυπο σχολείο τον Ιούνιο 2018. Το παιδί, εξεταζόμενο στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, βαθμολογήθηκε με 13 από τον πρώτο και με 17 από τον δεύτερο βαθμολογητή, ενώ στη συνέχεια το γραπτό δόθηκε για αναβαθμολόγηση και βαθμολογήθηκε με 9. Ο τελικός προσδιορισμός του βαθμού έγινε με βάση την ΥΑ 30813/Δ6/2018, στην οποία προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις αναβαθμολόγησης «ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος σε αυτόν του τρίτου».

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού μελέτησε το περιεχόμενο της αναφοράς, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία σε αντίστοιχες περιπτώσεις αναβαθμολόγησης σε εξετάσεις, πρότεινε με επιστολή του προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του (πρώην) Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την τροποποίηση της προαναφερόμενης πρόβλεψης, προκειμένου ο τελικός βαθμός για την εισαγωγή σε πρότυπο γυμνάσιο, που προκύπτει από αναβαθμολόγηση, να εναρμονιστεί με τη ρύθμιση που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών ή των επαγγελματικών λυκείων.

Μετά τον ορισμό της νέας Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε εγγράφως ότι στη συνεδρίαση της 24ης Απριλίου 2019 (Πράξη 1 – Θέμα Γ1) αποφασίστηκε «η αποδοχή των αναφερομένων στο ανωτέρω έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και η συμπερίληψή τους, στην υπό έκδοση εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τρόπο αναβαθμολόγησης των γραπτών των μαθητών για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα σχολεία».

Περαιτέρω, στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 67563/Δ6/13-5-2019 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020», κεφάλαιο Ε΄ θεματική «Ειδικότερα σχετικά με την διεξαγωγή της δοκιμασίας:»), προβλέφθηκε ρητά η διαδικασία με βάση την πρόταση του Συνηγόρου, σύμφωνα με την οποία «…Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης… ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών»

Σχόλια