Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Παρασκευή, 26/6, δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς που χρησιμοποιείται στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ. Με βάση τις απαντήσεις στο ανοικτό ερωτηματολόγιο η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον απαιτείται επικαιροποίηση της ανακοίνωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Οκτωβρίου 2020.

Η Επίτροπος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει να παραμένουν κατάλληλοι για έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και είναι όλο και περισσότερο ψηφιακός. Η ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς παρέχει βασικές πληροφορίες σε επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, βοηθώντας τους να κατανοήσουν την προσέγγιση της Επιτροπής για το πώς λειτουργεί η αγορά. Είναι σημαντικό η καθοδήγηση που παρέχει η Επιτροπή να είναι επικαιροποιημένη και να καθορίζει σαφή και συνεπή προσέγγιση για τον ορισμό της αγοράς, με προσιτό τρόπο. Θέλουμε να έχουμε ανοικτό διάλογο και ανταλλαγές με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου η Επιτροπή να κατανοήσει τυχόν προβληματισμούς σχετικά με τους ορισμούς για το πώς λειτουργεί η αγορά και εάν θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η ανακοίνωση.»

Η ανάγκη αξιολόγησης

Τα τελευταία χρόνια, συντελούνται αλλαγές με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς, ενώ ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακός και διασυνδεδεμένος. Οι αλλαγές, όπως η αύξηση των παγκόσμιων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου με τις σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές, η σταδιακή εξάλειψη των εθνικών φραγμών στο εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς, η ψηφιοποίηση και η ανάδυση σημαντικών νέων παραγόντων σε ορισμένους τομείς, σημαίνουν ότι πολλές αγορές ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά σήμερα από ό,τι στο παρελθόν.

Η ισχύουσα ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς χρονολογείται από το 1997 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διευθετεί όλα τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν σήμερα κατά τον ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τον ορισμό της αγοράς, οι τεχνικές έχουν εξελιχθεί, ενώ τα δικαστήρια της ΕΕ έχουν παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση.

Οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αντληθούν από αυτές τις εξελίξεις ενδέχεται να πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε μια αναθεωρημένη ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς: επ’αυτού ακριβώς η Επιτροπή ζητεί σχετικές παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης θα αποτελέσουν μέρος των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει επίσης έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τον ορισμό της αγοράς· θα ανταλλάξει απόψεις με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ· και θα συνεργαστεί προορατικά με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους ομάδων ενδιαφερομένων φορέων.

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των ενώσεων καταναλωτών, των αρχών ανταγωνισμού και των κυβερνητικών φορέων, εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και επαγγελματιών από τα πεδία των νομικών και της οικονομίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Οκτωβρίου 2020 σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η Επιτροπή επιδιώκει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης το 2021.

Ιστορικό

Ο ορισμός της αγοράς επιτρέπει να προσδιοριστούν τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων. Ο στόχος του ορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς είναι ο εντοπισμός των πραγματικών ανταγωνιστών που περιορίζουν τις εμπορικές αποφάσεις των εν λόγω επιχειρήσεων, π.χ. τις αποφάσεις τιμολόγησης. Από την άποψη αυτή, ο ορισμός της αγοράς καθιστά δυνατό, μεταξύ άλλων, να υπολογιστούν τα μερίδια αγοράς, τα οποία προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ισχύος στην αγορά.

Οι ορισμοί της αγοράς αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της αγοράς. Ως εκ τούτου, διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα και ενδέχεται να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Οι ορισμοί της γεωγραφικής αγοράς, για παράδειγμα, μπορούν να κυμαίνονται από τις εθνικές ή τοπικές αγορές — όπως για τη λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών — στις παγκόσμιες αγορές — όπως για την πώληση εξαρτημάτων αεροσκαφών. Καθώς η πραγματικότητα της αγοράς εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, οι ορισμοί της αγοράς της Επιτροπής εξελίσσονται και αυτοί.

Η ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς παρέχει καθοδήγηση για τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφαρμόζει την έννοια της σχετικής αγοράς προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς στην επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ.

Σχόλια