ΑΠ: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου

0

“Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6877//29.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 341/29.1.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 34/11.1.2021 ανακοίνωσή μας, χωρίς διαφοροποίηση.
Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Covid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτά ορίζονται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9.11.2020 ανακοίνωσή μας.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Αγγελική Αλειφεροπούλου”