ΑΠ: Ανακοίνωση για τις μετά τη λήξη της αναστολής δηλώσεις [Αρ.242 π.2 ΚΠολΔ]

0

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 416/11 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης της Προέδρου του Αρείου Πάγου, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που λήξει η αναστολή των δικαστηρίων για τα πολιτικά τμήματα του Αρείου Πάγου και για τις δικάσιμους 1ης και 2ας Μαρτίου 2021, θα λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο μόνο οι κοινές δηλώσεις του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ όπως ισχύει, των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων για τη συζήτηση ή την αναβολή της υπόθεσης. Δεν θα ληφθούν υπόψη οι μεμονωμένες δηλώσεις, που έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν μέχρι την ημέρα της δικασίμου.

Με εντολή της Προέδρου του Αρείου Πάγου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας
Aικατερίνη Φωτοπούλου