ΑΠΔΠΧ: Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά πράξεως αρχειοθέτησης

0

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά πράξεως αρχειοθέτησης καταγγελίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 παρ. 8 του Ν.3051/2002 και 24 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 καθώς και τη νομολογία της ίδιας της Αρχής, η Αρχή απέρριψε την υπό κρίση αίτηση θεραπείας, καθώς ο αιτών δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει νέα ουσιώδη στοιχεία για την υποστήριξη των ισχυρισμών του περί αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεως σε βάρος του. Τα δε προσκομιζόμενα έγγραφα δεν αποδεικνύουν τα καταγγελλόμενα ούτε κλονίζουν όσα δέχθηκε η προσβαλλομένη.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε ΕΔΩ