ΑΠΔΠΧ: Επιβολή προστίμου για παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας και ασφάλειας

Και μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένου

0

Παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας και ασφάλειας κατ΄ άρ. 5 παρ. 1 εδ. α’ και στ’, 2, (συνδ. 24 παρ. 1. 2) και άρ. 32 παρ. 1, 2 του ΓΚΠΔ, καθώς και μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 και αντίστοιχων πολιτικών.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ