ΑΠΔΠΧ: Γνωμοδότηση 4/2022 για ΣχΝ για αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας Φ.Π. και Ν.Π.

Και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

0