ΑΠΔΠΧ: κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία ΔΠΧ στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

0

Το πλήρες κείμενο της απόφασης 5/2020 με την οποία εγκρίθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19 είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr ð «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»).

Με τις Κατευθυντήριες Γραμμές αυτές η Αρχή, με βάση τις κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τον ν. 4624/2019  αρμοδιότητές της, παρέχει υποδείξεις σχετικά με τις υποχρεώσεως που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία που διενεργείται από τις δημόσιες αρχές και τους ιδιωτικούς φορείς κατά τη λήψη μέτρων  για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, προς υποβοήθηση του καθήκοντος συμμόρφωσής τους στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας.