ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων, έως 31/12

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 137).
2. Τα άρθρα 2 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση της Αρχής 209/2000 – ΦΕΚ Β΄336), όπως το άρθρο
6 τροποποιήθηκε τελικώς με την απόφαση της Αρχής Γ/ΕΞ/2619/2020 (ΦΕΚ Β1554).
3. Το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ Α’ 45 – όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 3742/2004 – ΦΕΚ Α’ 102).
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 429/12.3.2020 «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 539)» (ΦΕΚ Β’ 850),
όπως συμπληρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.37
Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ Β
704)
5. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76).
6. Την ανάγκη προσαρμογής της λειτουργίας της Αρχής στα μέτρα περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και το γεγονός ότι η ανάγκη αυτή δεν έχει
εκλείψει
7. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/6693/02.10.2020 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής για
αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής.
8. Τις υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/8139/26.11.2020, Γ/ΕΞ/416/18.01.2021, Γ/ΕΞ/710/25.02.2021,
Γ/ΕΞ/949/29.03.2021, Γ/ΕΞ/1182/06.05.2021, Γ/ΕΞ/1579/24.06.2021 και
Γ/ΕΞ/2000/03.09.2021 Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής για παράταση της
αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής.

Αποφασίζει

Την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του
Τμήματος της Αρχής από την Παρασκευή, 01.10.2021 έως και την Παρασκευή, 31.12.2021.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναστολής οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής,
όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος

Σχόλια