ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων, έως και 1/8/22

0

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί παράτασης της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 1.6.2022 έως και 1.8.2022.

Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις θα διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως ισχύει. Ο τρόπος διεξαγωγής της εκάστοτε συνεδρίασης θα προσδιορίζεται με την κλήση σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής και με την Ημερήσια Διάταξη.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ