ΑΠΔΠΧ: Προκήρυξη [2] θέσεων Επιστημονικού προσωπικού

0

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η συμπλήρωση και η υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), σύμφωνα με τις “ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ” που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της προκήρυξης.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 3 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.