ΑΠΔΠΧ: Προκήρυξη πλήρωσης [5] θέσεων μόνιμου προσωπικού

0

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 5 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η συμπλήρωση και η υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), σύμφωνα με τις “ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ” που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της προκήρυξης.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.