Αποδοχή αίτησης θεραπείας για χορήγηση ενίσχυσης πυρόπληκτης κατοικίας

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης πληγείσας κατοικίας από τις πυρκαγιές της Κινέττας στις 23 και 24.07.2018.

Διαμαρτυρήθηκε διότι σε συνέχεια της πρόβλεψης νέας προθεσμίας υποβολής σχετικών αιτήσεων, απέστειλε τον Φεβρουάριο του 2020 την αίτησή της στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) προκειμένου να της χορηγηθεί η εν λόγω ενίσχυση. Επειδή δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση παραλαβής της ως άνω αίτησης, σε επικοινωνία της με τον κατά τόπον αρμόδιο ΤΑΕΦΚ, διαπίστωσε ότι δεν είχε παραληφθεί από
την υπηρεσία η αίτησή της. Όταν ευρέθη το σχετικό e-mail της, η υπηρεσία τη διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει την αίτηση περαιτέρω χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια.

Παρόλα αυτά, στις αρχές του 2021, παρέλαβε επιστολή περί απόρριψης της αίτησής της ως εκπρόθεσμης. Κατόπιν αυτών, υπέβαλε τις αντιρρήσεις της εγγράφως στην υπηρεσία χωρίς να λάβει απάντηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το ζήτημα υπόψη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), υπενθυμίζοντας τη σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45 – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) υποχρέωση απάντησης της Διοίκησης σε αιτήματα πολιτών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, η υπηρεσία προέβη στην αποδοχή της αίτησης θεραπείας της αναφερόμενης με το αιτιολογικό ότι η σχετική αίτηση στάλθηκε με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λόγω τεχνικού προβλήματος πρωτοκολλήθηκε μετά τη λήξη της τασσόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η μη εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν ήταν υπαιτιότητα της αιτούσας.

Αποφασίστηκε δε το αρμόδιο τμήμα να προβεί στην εξέταση της αίτησης και στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα ενημερωθεί η ενδιαφερόμενη προκειμένου να κατατεθούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσής της.