Απόφαση του υπουργού Τουρισμού για τα τουριστικά καταλύματα [ΦΕΚ Β – 2080/30-5-2020]

0

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων» (Β 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

[ Αριθμ. 8027 – ΦΕΚ Β 2080/30 – 5 – 2020 ]

Τροποποίηση της υπ’αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων» (Β’ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A’ 112),

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ. της παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.20035 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β’ 987), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ. Της υπ’ αρ. 5052/24-3-2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β’ 1018), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 (Β’ 1295) και 6639/29.4.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις,

η. Της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων» (Β’ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της ημερομηνίας έως την οποία διαρκεί η κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταλυμάτων που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 831/29.4.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
    αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’1073)», ως εξής:

«2. Η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.α.) διαρκεί έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12:00».

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σχόλια