Αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω του Gov.gr [ΦΕΚ Β 2255/2020]

0

Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

[Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Β 2255/12-06-2020]

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1).
β) Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195), όπως ισχύει.
ε) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), όπως ισχύει.
ζ) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως ισχύουν.
η) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α 137), όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 65 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α 90) και άλλες διατάξεις» (Α 104), όπως ισχύει.
ι) Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» (Α’ 180), όπως ισχύει.
ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
ιβ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.
ιγ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
ιδ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121 και Α’126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως ισχύει.
ιε) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 161/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3017).
4. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
5. Την υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).
6. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
7. Το από 23.12.2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών στο G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
8. Την ανάγκη αφενός καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, αφετέρου ρύθμισης της χρήσης της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου

1. Τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:
α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
ε) Πιστοποιητικό γέννησης.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

2. Το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).
β) Τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των ανωτέρω αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών.
γ) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών.

3. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών απαιτείται πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος μέσω αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό πέμπτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

4. Η αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης.

5. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

Άρθρο 2
Διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

1. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά δύνανται να χορηγούνται και μέσω των ΚΕΠ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Η πρόσβαση στην ως άνω ψηφιακή υπηρεσία γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ. Για την αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

3. Με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας στα ΚΕΠ.

Άρθρο 3
Τεχνικά και Οργανωτικά ζητήματα

1. Η διασύνδεση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 21-11-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος“Μητρώο Πολιτών”του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχόλια