ΑΠΘ: Υποτροφίες Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης / Έδρας Εβραϊκών Σπουδών [28/2/2021]

0

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, με στόχο την ανάδειξη πτυχών της ιστορίας και του πολιτισμού της καθώς και του υλικού του Ιστορικού Αρχείου και των Συλλογών του Μουσείου της

Θα απονεμηθούν οι εξής υποτροφίες:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΝΑΡ»

Χορηγεί χρηματικό βραβείο ύψους έως 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη και ανέκδοτη μελέτη.

Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να είναι εν ενεργεία φοιτητές/-τριες και απόφοιτοι/-ες οιουδήποτε Τμήματος του ΑΠΘ και του ΠΑ.ΜΑΚ., ηλικίας έως 30 ετών (31 για άντρες υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τα στρατιωτικά της καθήκοντα ή γυναίκες μητέρες) κατά την προθεσμία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας.

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απονείμει υποτροφία κατά την κρίση σε πλέον της μίας μελέτης και αντίστοιχα να διανείμει το χρηματικό έπαθλο στους/στις επικρατέστερους/-ες υποψήφιους/-ες ή/και να προκρίνει την απονομή εύφημης μνείας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΦΙΧΑ»

Χορηγεί χρηματικό βραβείο ύψους έως 1.000 ευρώ, σε εν ενεργεία φοιτητή ή φοιτήτρiα οιοδήποτε Τμήματος του ΑΠΘ.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν επιλέξει και επιτύχει, σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, σε δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, με βαθμό εννιά (9) κατ’ ελάχιστο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψιν α) τυχόν εκπόνηση εργασίας σε θέμα σχετικό με την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού και β) ο Μ.Ο. των υπολοίπων μαθημάτων.

Κατ’ εξαίρεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, γίνονται δεκτοί/-ές ως υποψήφιοι/-ες και απόφοιτοι/-ες, οι οποίοι/-ες ήταν εν ενεργεία φοιτητές/-τριες κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-20)  

Οι αιτήσεις και για τις δύο υποτροφίες υποβάλλονται, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: studiesjewish@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στα:  studiesjewish@gmail.com και geoantoniou@hist.auth.gr