spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΑσφάλεια παιχνιδιών: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες

Ασφάλεια παιχνιδιών: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες

spot_img
spot_img

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του (διαπραγματευτική εντολή) σχετικά με τον κανονισμό για την ασφάλεια των παιχνιδιών, με τον οποίο επικαιροποιούνται οι κανόνες για την προστασία των παιδιών από κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση παιχνιδιών. Ενώ η ισχύουσα νομοθεσία καθιστά τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των παιχνιδιών μεταξύ των αυστηρότερων στον κόσμο, η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στην αύξηση της προστασίας από επιβλαβή χημικά προϊόντα (π.χ. ενδοκρινικούς διαταράκτες) και στην ενίσχυση των κανόνων εφαρμογής με ένα νέο ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος.

Η θέση του Συμβουλίου υποστηρίζει τους γενικούς στόχους της πρότασης, αλλά εισάγει διάφορες βελτιώσεις με σκοπό την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων και των ηλεκτρονικών αγορών· καθορίζει το περιεχόμενο του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος και των προειδοποιήσεων και αυξάνει τον αριθμό των ουσιών των οποίων η παρουσία στα παιχνίδια απαγορεύεται.

Πρόταση της Επιτροπής: προστασία από χημικές ουσίες και ψηφιακό διαβατήριο

Η διαπραγματευτική εντολή που εγκρίθηκε σήμερα καθορίζει τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2023. Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την ασφάλεια των παιχνιδιών αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της ισχύουσας οδηγίας με μέτρα για την αύξηση της προστασίας από επιβλαβή χημικά προϊόντα, επεκτείνοντας την απαγόρευση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή προϊόντων (ΚΜΤ) σε άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι χημικές ουσίες που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα ή άλλα όργανα.

Η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της επιβολής των νομικών απαιτήσεων, ιδίως για τα εισαγόμενα παιχνίδια. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει ένα ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος (DPP) το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του παιχνιδιού, ώστε να μπορούν οι αρχές συνοριακού ελέγχου να σαρώνουν όλα τα ψηφιακά διαβατήρια, χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα ΤΠ. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να επικαιροποιήσει τον κανονισμό και να διατάξει την απόσυρση ορισμένων παιχνιδιών από την αγορά, εάν προκύψουν στο μέλλον νέοι κίνδυνοι που δεν προβλέπει το παρόν κείμενο.

Θέση του Συμβουλίου: Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων

Στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου, οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων έχουν ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR) και με τις νέες πραγματικότητες του αυξανόμενου όγκου των διαδικτυακών πωλήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να αναγράφουν τις προειδοποιήσεις σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν άλλους οικονομικούς φορείς στην αλυσίδα διανομής για τυχόν ζητήματα συμμόρφωσης των προϊόντων. Επιπλέον, οι εισαγωγείς παιχνιδιών θα πρέπει να ενημερώνουν τον παραγωγό και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, εάν υποπτεύονται ότι ένα παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο. Η εντολή του Συμβουλίου αποσαφηνίζει επίσης τις υποχρεώσεις των «παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών» (των εταιρειών που μεριμνούν για τα υλικοτεχνικά στοιχεία της πώλησης προϊόντων, όπως η αποθήκευση, η συλλογή, η συσκευασία ή η αποστολή). Θεωρούνται οικονομικοί φορείς, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεση παιχνιδιών στην αγορά, και ιδίως παιχνιδιών από τρίτες χώρες ή παιχνιδιών που αγοράζονται μέσω διαδικτύου. Οι υποχρεώσεις τους θα περιορίζονται στον ρόλο που διαδραματίζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πάροχοι διαδικτυακών αγορών

Η θέση του Συμβουλίου θεωρεί ότι οι πάροχοι διαδικτυακών αγορών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση κατά την πώληση ή την προώθηση παιχνιδιών μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα παιχνίδια που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό για την ασφάλεια των παιχνιδιών θα θεωρούνται παράνομο περιεχόμενο για τους σκοπούς της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η διαπραγματευτική εντολή καθορίζει επίσης ειδικές για τα παιχνίδια υποχρεώσεις που αφορούν τους παρόχους διαδικτυακών αγορών, επιπλέον εκείνων που απαιτούνται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (όπως η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων). Για παράδειγμα, απαιτεί οι διεπαφές των διαδικτυακών αγορών να σχεδιάζονται και να οργανώνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να επιδεικνύουν τη σήμανση CE, κάθε προειδοποίηση απαραίτητη για τον καταναλωτή πριν από την αγορά και τον διαδικτυακό σύνδεσμο ή τον φορέα δεδομένων (δηλ. QR ή γραμμωτός κώδικας) που παρέχει τον σύνδεσμο του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος.

Ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος και προειδοποιήσεις

Η διαπραγματευτική εντολή ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις διατάξεις που σχετίζονται με το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος με τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα (ESPR). Η θέση του Συμβουλίου εισάγει ορισμό του «ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος», προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορέα δεδομένων. Το πεδίο εφαρμογής των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος για παιχνίδια θα καθοριστεί από τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή.

Η θέση του Συμβουλίου αποσαφηνίζει επίσης τις απαιτήσεις όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος, την ορατότητα και την αναγνωσιμότητα των κοινοποιήσεων προειδοποίησης, ώστε να είναι οπτικά προσβάσιμα στον γενικό πληθυσμό.

Χημικά προϊόντα

Η θέση του Συμβουλίου ευθυγραμμίζει τον κανονισμό για την ασφάλεια των παιχνιδιών με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) των χημικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, περιορίζει τη γενική απαγόρευση της παρουσίας ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ουσίες ΚΜΤ) στα παιχνίδια σε εκείνες που έχουν υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση. Επιπλέον, εισάγει την απαγόρευση ορισμένων κατηγοριών ευαισθητοποιητικών του δέρματος (χημικές ουσίες που προκαλούν αλλεργική αντίδραση κατόπιν επαφής με το δέρμα), την απαγόρευση των παιχνιδιών που έχουν βιοκτόνο λειτουργία και την απαγόρευση της επεξεργασίας παιχνιδιών με βιοκτόνα (εκτός από τα παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετηθούν μόνιμα σε εξωτερικούς χώρους). Τα βιοκτόνα είναι ουσίες όπως τα συντηρητικά, τα εντομοκτόνα, τα απολυμαντικά και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών. Ορισμένα συντηρητικά επιτρέπονται σε κάποια είδη υλικών παιχνιδιών.

Τέλος, όσον αφορά τις αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, η διαπραγματευτική εντολή επικαιροποιεί τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση τους σε παιχνίδια (συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της σκόπιμης χρήσης αρωματικών ουσιών σε παιχνίδια), καθώς και την επισήμανση ορισμένων αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών.

Επόμενα βήματα

Με τη γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε σήμερα επισημοποιείται η διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου. Παρέχεται στην Προεδρία του Συμβουλίου εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα αρχίσουν μόλις το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο καθορίσει τη θέση του.

spot_img

Lawjobs