spot_img
ΑρχικήLaw NewsCovid-19Covid-19: προληπτικός έλεγχος εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

Covid-19: προληπτικός έλεγχος εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων [ΦΕΚ Β 3437/2020]

Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

[ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ 51358 – ΦΕΚ Β 3437/14.8.2020 ]

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και ιδίως των περ. α’ και β’ της παρ. 2 και της περ. α’ της παρ. 4 αυτού,

β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), και ιδίως της περ. γ’ της παρ. 1 αυτού,

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),

στ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168),

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299) και

ιβ) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

2. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στη Χώρα, που καθιστά αναγκαία την ελεγχόμενη επιστροφή εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασπο-ράς του κορωνοίού COVID-19.

3. Την από 14.8.2020 γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 51357/14.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού των δημόσιων νοσοκομείων, το ύψος της οποίας στην παρούσα φάση δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσώπων που θα προσέλθουν να εξεταστούν και θα καλυφθεί από τις «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19» του Φ./Ε.Φ. 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών μέσω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

  1. Όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κο-ρωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους.

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α. πεντακοσίων (500) ευρώ στα πρόσωπα που υπο-χρεούνται στη διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου,

β. τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, στους εργοδότες ή προϊσταμένους των προσώπων αυτών.

  1. Τα πρόστιμα της παρ. 2 εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

  2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) που εκδίδεται εντός μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό COVID-19.

  3. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και 31.8.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη – ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Lawjobs