Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Mετά την έκδοση και της από 27/3/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β΄1074/2020)

0

Μετά την έκδοση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και της από 27.3.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B 1074/2020) ανεστάλησαν προσωρινώς οι δημόσιες συνεδριάσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια και δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δίκες για το χρονικό διάστημα από σήμερα έως 10-4-2020. Η συζήτηση των υποθέσεων ματαιώνεται και οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν με νέες κλήσεις (για τους σχηματισμούς ουσίας).

Κατά το διάστημα αυτό, και μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης:

Αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών (κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, κατάθεση υπομνημάτων κλπ) και οι προθεσμίες παραγραφής.
Οι Πρόεδροι Υπηρεσίας θα εξετάζουν: 
-αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής (ιδίως για τα ήδη κατατεθειμένα ένδικα βοηθήματα-μέσα)
-αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αντίστοιχες αιτήσεις ανάκλησης κατά εκδοθεισών αποφάσεων
-υποβολή και εξέταση αντιρρήσεων κατά των μέτρων της από 25.2.2020 ΠΝΠ

Θα εκδικάζονται επίσης επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Νικόλαος Πανταζής
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Σχόλια