ΑΠ: έναρξη ψηφιακών πιστοποιητικών στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς

Για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων

0

[ Άρειος Πάγος αρ. Πράξης :114/2020 ] 
Έναρξη υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού διαδικτυακής πύλης στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριθμός Πράξεως 114/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙΔΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1) τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 και 19 παρ. 1β του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών»
2) τις διατάξεις των άρθρων 495, 496, 807, 808, 810, 812, 819, 820 του ΚΠολΔ,
3) των παρ. 7 και 8 του αρθ. 72 ν. 3994/2011 περί ανάγκης έκδοσης προεδρικού διατάγματος για την θέση σε εφαρμογή των διατάξεων των αρθ. 215 και 119 Κ.Πολ.Δ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3994/2011,
4) του Π.Δ. 25/2012 για την «Ηλεκτρονική Κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στα πολιτικά δικαστήρια»,
5) την υπ. αριθμ. 16063/2014 Σύμβαση για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα,

6) το υπ αριθμ. 98/16-4-2020 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ («ΟΔΕ»)

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

1) Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 και ώρα 09.00′ έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων.

Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, αυτή θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και στα υπόλοιπα Ειρηνοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βασιλικών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, και Χαλανδρίου).

2) Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, τουλάχιστον για τα εξής Πιστοποιητικά: (α) Περί μη δημοσίευσης ή Διαθήκης, (β) Περί μη αποποίησης Κληρονομιάς, (γ) Περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος. Στο εν λόγω Πρωτοδικείο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης Πιστοποιητικού. Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Μετά την πιλοτική λειτουργία θα ενταχθούν στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού και τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία του Έργου (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Χαλκίδας), τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα Πιστοποιητικά. Τα Πρωτοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ- ΠΠ εν συνεχεία θα προχωρήσουν σε εμπλουτισμό του είδους των Πιστοποιητικών που θα διατίθενται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.

3) Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Εφετείο Πειραιώς για τα εξής Πιστοποιητικά: (α) Πιστοποιητικό Περί Κατάθεσης Ένδικων Μέσων, (β) Πιστοποιητικό Περί Μη Κατάθεσης Ένδικων Μέσων, (γ) Πιστοποιητικό Περί Αναβολής Πινακίου. Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στα Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ευβοίας για τους παραπάνω τύπους πιστοποιητικών.
Επισημαίνεται ότι για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η υπ. αριθμ. 8721 ΕΞ 07-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1384/Β’/14.4.2020) η ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικού δεν απαιτεί καταβολή αποϋλοποιημένου ενσήμου.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2020
 
Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Ιωσήφ Τσαλαγανίδης

Σχόλια