ΑΠΔΠΧ: Ανακοίνωση για παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 3/4 έως και 24/4

0

Αθήνα, 3 Aπριλίου 2020
Γ/ΕΞ/2460

“Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνει ότι λόγω της
υποχρέωσης λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55),
κατόπιν απόφασης του Προέδρου της, δυνάμει των άρθρων 2 και 6 του Κανονισμού
Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β΄336/2000), παρατείνει την αναστολή των δημοσίων
συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής από την Παρασκευή,
3.4.2020 έως και την Παρασκευή 24.4.2020.

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι κινήθηκε η διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ολομέλειας
(η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) για την τροποποίηση του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία συνεδριάσεών της
μέσω τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση, κατά την οποία θα υπάρξει ανάγκη περαιτέρω
παράτασης της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων.”

Σχόλια