ΕΑΝΔιΘ: ανακοίνωση για τον αποκλεισμό των Ασκούμενων Δικηγόρων από τις έκτακτες ενισχύσεις

0

Θεσσαλονίκη 6-4-2020,

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 286/2-4-2020 προκήρυξης του Υπουργείου σας, η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ, ενημερωθήκαμε για το έκτακτο πρόγραμμα στήριξης που αφορά στην επιδότηση και τηλεκατάρτιση επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, δυνάμει του α. 19 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄64/14.03.2020) με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ιδίως του άρθρου 19: «Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων».

Δυστυχώς, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, αν και διακηρυκτικά στο μέτρο περιλαμβάνονται και οι ασκούμενοι δικηγόροι, επί της ουσίας αποκλείονται λόγω της απαίτησης να έχουν ενεργό ΚΑΔ έως τις 20/3/2020. Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν έχουν υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος, η δε μη πραγματοποίηση αυτής είναι αδιάφορη ως προς τις υποχρεώσεις τους, όπως επί παραδείγματι η επιβάρυνσή τους με εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ασκούμενοι δικηγόροι εμπαίζονται, καθώς αν και στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται, επί της ουσίας εξαιρείται το σύνολο σχεδόν αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι απασχολούνται σε δικηγόρους, είναι ασφαλώς σημαντικά πληττόμενοι, δεδομένου ότι τα δικηγορικά γραφεία έχουν εν τοις πράγμασι αναστείλει την λειτουργία τους, μαζί με την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των δημοσίων υπηρεσιών που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση.

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης έχει ήδη αποστείλει στους αρμόδιους φορείς αίτημα αιτούμενη την συμπερίληψη στο μέτρο της επιταγής κατάρτισης του συνόλου των ασκούμενων δικηγόρων, ασχέτως ύπαρξης ενεργού ΚΑΔ. Παράλληλα έχουμε απευθυνθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει σε έκτακτη ενίσχυση των συγκεκριμένων συναδέλφων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………..Ελένη Χατζηγιάννη

Σχόλια