Συντονιστική Συμβ/φων: ενημέρωση για ΦΠΑ [α] τριμήνου 2020

0

“ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το ΦΠΑ α’ τριμήνου 2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 έχουν νομοθετηθεί ορισμένα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιστημόνων, εργαζομένων, φυσικών εν γένει προσώπων, αφορώντα και στους συμβολαιογράφους, όπως στην από 02-04-2020 Ανακοίνωσή μας λεπτομερώς εκτίθενται.

Στα μέτρα που αφορούν και στους συμβολαιογράφους, συμπεριλαμβάνεται και η παράταση έως την 31-08-2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και 30.04.2020. Η παράταση των συγκεκριμένων οφειλών ισχύει μέχρι την 31-08-2020 χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

Η παράταση αφορά ΜΟΝΟΝ την πληρωμή του ΦΠΑ και ΌΧΙ την υποχρέωση της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, η οποία παραμένει ως έχει. Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για το α’ τρίμηνο 2020 λήγει την 30-04-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνουμε ότι ΔΕΝ παρέχεται μέχρι σήμερα στους ελεύθερους επαγγελματίες η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο), που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30.04.2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο 2020 και μετά.

Η παραπάνω δυνατότητα, δηλ. συμψηφισμού ποσοστού 25%, είναι πιθανό να θεσμοθετηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνεπώς, φρόνιμο θα είναι, η εξόφληση του ΦΠΑ καταβλητέου τον Απρίλιο, να καταβληθεί με την εξάντληση του χρόνου αναστολής, μέχρι δηλ. την 31-08-2020, χωρίς να επιβαρύνεται με τόκους και προσαυξήσεις, αναμένοντας οποιαδήποτε ευεργετική ρύθμιση.”

Σχόλια