Δ. Εφετείο Πειραιά: Πρόσκληση παραλαβής σχετικών από τις προς καταστροφή δικογραφίες

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη αρ. 55
Ταχ. Κώδικας: 18510, Πειραιάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ Β.Δ.120/1996 (Α΄30)

ΘΕΜΑ: “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για παραλαβή σχετικών από τις προς καταστροφή δικογραφίες του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς”.

Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου 37226/14-7-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, έχει εγκριθεί η εκποίηση και, αν τούτο δεν είναι δυνατόν, η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών των υποθέσεων (πλην των πρωτοτύπων δικαστικών αποφάσεων και των οικείων πρακτικών) του Σχηματισμού Διαφορών Ουσίας και του Σχηματισμού Ακυρωτικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς ετών : 2015, 2016 και 2017, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα καθώς και των δικογραφιών των υποθέσεων των ετών μέχρι και το 2017, που έχουν επιστραφεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) μέχρι 31-10-2020, μετά την έκδοση αμετάκλητων απορριπτικών αποφάσεων από αυτό.

Έπειτα από αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τις δικογραφίες των ανωτέρω ετών κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο, μέχρι ενός μηνός από την ανάρτησή (τοιχοκόλλησή) της στον κάθε προορισμό (σύμφωνα με τον Πίνακα Διανομής) .

Η Πρόεδρος της Επιτροπής – Αλεξάνδρα Γεωργιλά / Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.