Δ. Πρ. Αθηνών: Διευκρινίσεις επί της επαναλειτουργίας του Δικαστηρίου

0
Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την 83/2020 πράξη του, μετά την έκδοση της Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2033 τ. Β ) ορίζει τα ακόλουθα:
     Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της υπ΄αριθμ. 1α/ΓΠοικ.30340/15.5.20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1857/15.5.20 τ.Β΄), η προσωρινή αναστολή των εργασιών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των Υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λήγει στις 31.05.2020. Την ίδια, επίσης, ημερομηνία παύει να ισχύει και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου.
     Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους.
     Επομένως, από  1.6.2020  η συζήτηση και εκδίκαση των υποθέσεων για τις ακυρωτικές διαφορές και για τις διαφορές ουσίας θα διεξάγεται κανονικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ 18/1989 και του Κ.Δ.Δ. (ν. 2717/99) αντίστοιχα.
     Πραγματοποιούνται οι διαδικαστικές πράξεις και όλες οι εργασίες των Γραμματειών.
     Συνεπώς, μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, ήτοι από 1.6.2020, οι παραπάνω προθεσμίες συνεχίζουν να τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία.
     Ειδικότερα, για τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, οι συνήγοροι μπορούν να παρίστανται είτε με φυσική παρουσία, είτε με την υποβολή έντυπης δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, είτε, τέλος, με την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δηλώσεων, υπό τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 33 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
     Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας της γραμματείας του Δικαστηρίου (dpa@adjustice.gr), το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου
     Η προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 ή 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από όλους τους διαδίκους προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση, δεν ισχύει πλέον.
     Για όσους διαδίκους υποβάλλουν την κατ’ άρθρο 33 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. δήλωση, αυτοί μόνο έχουν:
     α) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,
     β) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, και
     Τέλος, όπως ορίστηκε στο άρθρο 77 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104), η συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν με πράξη του οικείου οργάνου σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του κάθε Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

     Οι δικαστές, γραμματείς, συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι που κινούνται σε όλους τους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,  συνιστάται να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου.
     Στους κύριους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θα διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
     Αναγκαία καθίσταται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.
     Ειδικά για τα ακροατήρια κατά τη συζήτηση υποθέσεων καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων τα είκοσι (20), ανάλογα με τη σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο έκθεμα. Η σειρά προεκφώνησης καθορίζεται ανά 10 υποθέσεις.  Η εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστών που Προεδρεύουν στη σύνθεση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Σχόλια