«Η εταιρική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού

0

Της Δ.Ν., Δικηγόρου κυρίας Ζωής Γιαννοπούλου

Με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού με τον Κανονισμό 2137/85 της 25.07.85 και από την ενεργή εφαρμογή του δημιουργήθηκε ένας ενιαίος κοινοτικής προέλευσης εταιρικός τύπος για όλα τα κράτη μέλη. Με το Π.Δ. 38/1992 περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού καθορίστηκαν ειδικότερα οι όροι ίδρυσης ενός Ομίλου στην Ελλάδα.
Οι προβληματισμοί που δημιουργούνται από αυτή τη συνύπαρξη ρυθμίσεων κοινοτικού προεχόντως δικαίου, και συμπληρωματικώς εθνικού δικαίου τόσο ως προς το σκοπό, τη δομή και τη νομική φύση του Ομίλου ως εταιρικού τύπου, όσο και πιο συγκεκριμένα ως προς την εταιρική συμμετοχή σ´ αυτόν και τις επιμέρους εκφάνσεις της είναι το αντικείμενο της παρούσας έκδοσης. Επιπλέον, αποκαλύπτονται ιδιαίτεροι μικρότεροι προβληματισμοί νομικών διαστάσεων που απασχολούν κυρίως τη θεωρία αλλά και την πράξη ιδίως στα θέματα εταιρικού δικαίου.
Στο πρώτο μέρος σκιαγραφείται η έννοια του Ομίλου, εξετάζεται ο Όμιλος ως Ένωση προσώπων και γίνεται αναφορά στη σύσταση του Ομίλου με έδρα στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο μέρος τίθενται οι δογματικές ενεστώσες της ανάπτυξης της εταιρικής συμμετοχής στον Όμιλο, της οργάνωσης και της λειτουργίας του, της διαχείρισης και της εκπροσώπησης και της περάτωσής του.
Τέλος, γίνεται αναφορά σε ειδικά θέματα, όπως στη φορολογική μεταχείριση, στη συμμετοχή του Ομίλου σε δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από κρατικούς πόρους, στην πρόσβασή του σε πιστώσεις και στην πτώχευση του Ομίλου και μέλους του.
 

Σχόλια