Αλλαγή Έδρας: Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου

0

Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι από 16.01.2012 το Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου θα λειτουργεί σε νέα διεύθυνση εντός της περιφέρειας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα σε κτίριο επί της οδού Αγίας Κυριακής 45 (όπισθεν του ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αμφιθέας) και στον β΄ όροφο αυτού. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 09.01.2012 έως και 13.01.2012 αναστέλλονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταστέγαση του γραφείου, οι λειτουργίες της υπηρεσίας και θα είναι δυνατή μόνο η κατάθεση αιτήσεων για καταχώρηση πράξεων και έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και η παραλαβή των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών, υπηρεσίες που θα παρέχονται στον χώρο του υπάρχοντος σήμερα γραφείου, επί της Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας, Παλαιό Φάληρο.