Ανακοίνωση Ειδικού Δικαστηρίου αρ. 99 Συντάγματος

0
Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/ 27.3.2020 (ΦΕΚ 1074 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις της δικασίμου της 7ης Απριλίου 2019 του Ειδικού Δικαστηρίου αρ. 99 του Συντάγματος, ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε τακτική δικάσιμο της 6ης Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ελένη Γκίκα

Σχόλια