Ανακοίνωση της Κτηματολόγιο Α.Ε.

0

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι με την αρ. 458/2/14.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αποφασίσθηκε: 1. Να παραταθεί μέχρι τις 23/12/2011, το διάστημα της άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτούμενων κατά το άρθ. 5 του ν. 2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια, προσκόμισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και ελέγχου της υπάρξεώς τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώρηση των πράξεων στα βιβλία που τηρούν για σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση, ή κατάργηση εγγραπτέου δικαιώματος επί ακινήτων που κείνται στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασηθίου για διάστημα οκτώ (8) επί πλέον μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε με τις υπ’ αρ. 277/7/23.04.2007, 303/10/05.11.2007, 324/2/21.04.2008, 346/2/20.10.2008, 369/5/132/04-2009 και 413/3/08.04.2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., δυνάμει των οποίων παρατάθηκε η αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτούμενων εγγράφων με την υπ. Αρ. 277/23-04-2007 απόφαση του ΔΣ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2. Για το ανωτέρω διάστημα παρακαλούμε να συνεχίσει να τηρείται ο εναλλακτικός μηχανισμός ενημέρωσης της βάσης δεδομένων κτηματογράφησης, όπως ορίσθηκε στην με αρ. 277/23.04.2007 απόφαση του ΔΣ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Σχόλια