Χορήγηση τεσσάρων μεταπτυχιακών υποτροφιών του κληροδοτήματος Α. Γαζή

0

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 10-3-2020
(11η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2019-20)

Θέμα 57ο

Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή για χορήγηση τεσσάρων μεταπτυχιακών υποτροφιών κατά το έτος 2020. Ανακοινώνεται έγγραφο (1920021730/27-2-20) της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Α. Γαζή με το οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής της συνεδρίας 13-2-2020 που έχει ως εξής:

«Η τριμελής Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος του αείμνηστου Καθηγητή Ανδρέα Γαζή, αποτελούμενη από τον Καθηγητή κ. Φίλιππο Σπυρόπουλο (Πρόεδρο), και τους Καθηγητές κ.κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή και Χαράλαμπο Παμπούκη (μέλη), και με την παρουσία της Καθηγήτριας κ. Ελευθερίας Παπαγιάννη (Συμβούλου χωρίς δικαίωμα ψήφου), συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12:00, στο γραφείο της Καθηγήτριας κ. Ελευθερίας Παπαγιάννη (οδός Ακαδημίας αρ. 45, 3ος όροφος) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης:

«Χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το οικονομικό έτος 2020 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος του αείμνηστου Καθηγητή Ανδρέα Γαζή».

Υποβλήθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις για χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο των Συμβάσεων, Ευρωπαϊκό Συνταγματικό και Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο με έμφαση στα δικαιώματα του Ανθρώπου.

Κύρια βούληση του διαθέτη, αείμνηστου Καθηγητή μας Ανδρέα Γαζή, είναι να δίνονται υποτροφίες στην Ιστορία του Δικαίου. Αιτήσεις υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία του Δικαίου δεν υπάρχουν. Καμία από τις υποβληθείσες αιτήσεις δεν αφορά επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους του Ρωμαϊκού Δικαίου, του Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου ή του Βυζαντινού Δικαίου. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την προκήρυξη, η Επιτροπή ομοφώνως κατέληξε, με βάση την αριστεία, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη των φακέλων, να χορηγήσει τέσσερεις (4) ετήσιες μεταπτυχιακές υποτροφίες, χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η καθεμία, και στους τέσσερεις (4) υποψήφιους (με αλφαβητική σειρά):

  1. Αντωνιάδης Νικόλαος του Γεωργίου
  2. Γεωργάκη Κωνσταντίνο του Επαμεινώνδα
  3. Τσικρικά Ειρήνη του Γεωργίου
  4. Χριστοπούλου Αντωνία-Ευαγγελία του Παρασκευά

Η Διαχειριστική Επιτροπή»
Η Σύγκλητος αποδέχεται την ανωτέρω απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
του κληροδοτήματος Α. Γαζή.
Αθήνα, 16-3-2020
O Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

Σχόλια