Δελτίο Τύπου – Αειφορία και Ανάπτυξη

0

Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 στις 16:00 συνάντηση εργασίας με τίτλο ‘Αειφορία και Ανάπτυξη’.
Η συνάντηση εργασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται με αφορμή την έναρξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών MSc in Sustainable Development (ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη) που θα προσφέρει η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πρωτεύοντα θέματα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά, γίνονται σημαντικές προσπάθειες προσδιορισμού του όρου Βιώσιμη Ανάπτυξη οι οποίες ξεκινούν από την ευρύτατη αποδοχή ότι η οικονομική μεγέθυνση συντελέσθηκε (α) σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι απαραίτητο τουλάχιστον με τους ρυθμούς που αυτό έγινε κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και (β) ότι η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης παραμελήθηκε. Επομένως είναι απαραίτητος ο άμεσος επαναπροσανατολισμός της μεγέθυνσης μέσα από πιο περιβαλλοντικά φιλικά μονοπάτια και με ταυτόχρονη ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης έτσι ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Η συνάντηση εργασίας με τίτλο: «Αειφορία και Ανάπτυξη» επιδιώκει αφενός μεν να αποσαφηνίσει και να διευρύνει την έννοια Βιώσιμη Ανάπτυξη και αφετέρου να αναδείξει τη σημαντικότητά της ως κύριο ιδεολογικό μοχλό προώθησης της εν γένει ανάπτυξης. Προς αυτή τη κατεύθυνση, βασική στόχευση των εισηγήσεων αποτελεί η προώθηση σύγχρονων τεχνολογικών προοπτικών τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο ευρύτερα όσο και για την Τουριστική Βιομηχανία.

Οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
• Η συμβολή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην επιχειρηματική αριστεία, Καθ. Γεώργιος Τσιότρας, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Τεχνολογικές Προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη, Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
• Οικονομία και Περιβάλλον, Αν. Καθ. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Σύγχρονες Προοπτικές στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, Καθ. Χαράλαμπος Κοκκώσης, Πρόεδρος Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Πληροφορίες για τη συνάντηση εργασίας, καθώς και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Sustainable Development μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα www.econ.ihu.edu.gr ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2310807528 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@ihu.edu.gr, όπου μπορεί να δηλώσει παρακολούθηση της συνάντησης.

Ταυτότητα
Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που προσφέρει τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy και η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που προσφέρει δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems.