Διαδικασία κοινοποίησης στον ΟΒΙ της έναρξης παρασκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή φαρμάκου

Που προστατεύεται με συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα, για τον σκοπό της εξαγωγής ή της αποθήκευσης

0

Καθορισμός της διαδικασίας κοινοποίησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) της έναρξης παρασκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή φαρμάκου που προστατεύεται με συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα, για τον σκοπό της εξαγωγής ή της αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/933 της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ).

ΦΕΚ Β 1258/9-4-2020

Σχόλια