Διδακτορικές σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

0

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη κύκλου σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους υποψήφιους  που  ενδιαφέρονται  για  την  απόκτηση  Διδακτορικού  Διπλώματος  στην ερευνητική περιοχή της Λογιστικής να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών  της  Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.econ.ihu.edu.gr ή να επικοινωνήσουν μέσω email στο infoseba@ihu.edu.gr ή στο 2310807524

Ταυτότητα
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy και η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems.