Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

0

Μια ολοκληρωμένη κατ’ άρθρον παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των θέσεων της νομολογίας και της θεωρίας σε καίρια ζητήματα των σημαντικότερων ειδικών ποινικών νόμων Η ποινική νομοθεσία της Ελλάδας σήμερα, στο πεδίο των ειδικών ποινικών νόμων, είναι διάχυτη, δογματικά ασυνεχής, και κυρίως ταχύτατα μεταβαλλόμενη, όχι πάντοτε προς το κανονιστικά και δογματικά αρτιότερο. Καλύπτει, όμως, κυρωτικά την μεγαλύτερη δικαστηριακή ύλη και αποτελεί ένα πεδίο ανασφάλειας ως προς την ορθή ερμηνεία για τον νομικό της πράξης, δικαστή ή δικηγόρο. Η απουσία δε συστηματικών έργων από την σύγχρονη ελληνική πραγματεία επιτείνει το πρόβλημα. Τούτο ακριβώς το κενό επιδιώκει να καλύψει το παρόν έργο, με το οποίο επιχειρείται μια κατ’ άρθρον ερμηνευτική προσέγγιση σημαντικών ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε διάφορα τμήματα της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.  Η επιλογή των ερμηνευομένων διατάξεων έγινε επί τη βάσει διαφόρων κριτηρίων: πρώτον, την πρακτική σημασία τους, προεχόντως δε την συχνότητα εφαρμογής τους από την ελληνική νομολογία· δεύτερον, την δογματική σπουδαιότητά τους, υπό την έννοια της ανάδειξης μέσω αυτών καίριων ζητημάτων δογματικού ενδιαφέροντος· και τρίτον, την δικαιοπολιτική στόχευσή τους, είτε αυτή κινείται προς την σωστή είτε προς μια αμφισβητούμενη κατεύθυνση. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Την υλοποίηση των στόχων αυτών επιχείρησε να φέρει εις πέρας μια ομάδα καταξιωμένων ήδη, αλλά και νεώτερων επιστημόνων.

Σχόλια