Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά : Αναπροσαρμογή των παραβόλων στη διοικητική δίκη

0

Με τον ν.3900/2010 ( ΦΕΚ Α’ 213) « Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» αναπροσαρμόσθηκαν τα παράβολα στη διοικητική δίκη τόσο για τις διαφορές ουσίας όσο και για τις ακυρωτικές υποθέσεις .
Επισημαίνεται ότι η αναπροσαρμογή αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαφορές ουσίας.

1. Παράβολα ( διαφορές ουσίας )
Άρθρα 277 ΚΔΔ- 45 ν.3900/2010

Αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων, ως εξής:
1. Για την προσφυγή, τις ανακοπές (ΚΕΔΕ), την ένσταση και την αντένσταση (εκλογικές διαφορές), τις αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας( 200 ΚΔΔ ) και την αίτηση διόρθωσης / ερμηνείας 100 €.
2. Εξαιρετικά, για την προσφυγή ασφαλισμένου κατά Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης 25 €.
3. Για την ανακοπή ερημοδικίας, την έφεση, την αντέφεση, την αίτηση αναθεώρησης και την τριτανακοπή 150 €.
4. Κατ΄ εξαίρεση, για τις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές & τελωνειακές εν γένει διαφορές, το παράβολο για την προσφυγή, την έφεση και την αντέφεση είναι αναλογικό και ορίζεται σε ποσοστό 2% του αντικειμένου της διαφοράς και μέχρι του ποσού των 10.000 €. Αν το παράβολο υπερβαίνει τις 3.000 €, καταβάλλεται το ποσό αυτό, το δε επιπλέον, αν συντρέχει περίπτωση, καταλογίζεται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου.
5.Απορρίπτονται ως απαράδεκτα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα φορολογικών ,τελωνειακών διαφορών εν γένει ,εάν κατά την κατάθεση τους δεν καταβληθεί το 1/3 του πιο πάνω ποσού ( δηλαδή 1000 ευρώ) και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3 ( 2000 ευρώ)
6.Το (αναλογικό) παράβολο υπολογίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία χορηγεί ατελώς ειδικό σημείωμα στον υπόχρεο, ύστερα από αίτησή του.
7. Οι παραπάνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, διαφορές. Το τυχόν επιπλέον οφειλόμενο παράβολο στις διαφορές αυτές καταβάλλεται μέχρι την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

2. Παράβολα ( Ακυρωτικές υποθέσεις )
Άρθρα 36 π.δ 18/1989 – 8 ν.3900/2010

Αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων, ως εξής:
Α. Για την αίτηση ακύρωσης, την έφεση, την τριτανακοπή και την αίτηση αναίρεσης στις κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές 150 ευρώ
Β. Για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης και την αίτηση διόρθωσης / ερμηνείας 100 ευρώ
Γ. Για την αίτηση αναίρεσης (εκτός κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών) 250 ευρώ
Δεν καταλαμβάνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις. Παράβολο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου.
Από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται το Δημόσιο και οι ΟΤΑ.

Σχόλια