ΔΣΘ: Ίδρυση Τοπικού Παρατηρητηρίου για το Περιβάλλον

0

Την ίδρυση Τοπικού Παρατηρητηρίου για το Περιβάλλον αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του στις 22 Φεβρουαρίου 2010, κάνοντας δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Οικολογίας-Περιβάλλοντος του Δ.Σ.Θ. Μεταξύ άλλων, η εισήγηση αναφέρει: «…Η Επιτροπή Οικολογίας-Περιβάλλοντος του Δ.Σ.Θ., η οποία συνήλθε σήμερα στις 10.2.2010 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χώρου της νέας βιβλιοθήκης του Συλλόγου, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.Θ., την ανάγκη συντονισμού διάσπαρτων πρωτοβουλιών περιβαλλοντικού-οικολογικού χαρακτήρα σε επίπεδο πόλης, πολεοδομικού συγκροτήματος και νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και το μέγεθος και την έκταση των προσβολών του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί προς το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. τα ακόλουθα:
1. Να αναλάβει ο Δ.Σ.Θ. πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (στη συνέχεια «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»).
2. Το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» θα έχει τη μορφή μιας σύμπραξης φορέων, κινήσεων πολιτών, πρωτοβουλιών και ενώσεων πολιτών, στην οποία θα μετέχουν φυσικά πρόσωπα ως εκπρόσωποι αυτών των συλλογικοτήτων.
3. Η λειτουργία του θα διέπεται από τις αρχές της «αυτοτέλειας», της «ομοφωνίας» και της «ισοτιμίας» των συλλογικοτήτων που θα το απαρτίζουν και δεν θα αποκτήσει, σε πρώτη φάση, τη μορφή νομικού προσώπου (σωματείου ή αστικής εταιρείας).
4. Σκοποί αυτής της πρωτοβουλίας είναι:
Α. Ο συντονισμός όλων αυτών των πρωτοβουλιών, κινήσεων και ενώσεων πολιτών και η ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και προτάσεων για τα επιμέρους περιβαλλοντικού χαρακτήρα προβλήματα που αφορούν στη πόλη, στο πολεοδομικό συγκρότημα και στο νομό, για τα οποία δραστηριοποιούνται στη λογική ότι το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον στη πόλη, στο πολεοδομικό συγκρότημα και στο νομό, είναι ένα ενιαίο δημόσιο αγαθό, η υπεράσπιση του οποίου είναι επιτακτική από όλους τους πολίτες.
Β. Η αποτελεσματική προστασία του φυσικού, του δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό επίπεδο με πολύμορφες δράσεις.
Γ. Η ανάδειξη και η προβολή των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Δ. Η λειτουργία του ως απλού κέντρου αναφοράς επισήμανσης περιβαλλοντικών προβλημάτων , με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι τοπικού (στο πλαίσιο της πόλης, του πολεοδομικού συγκροτήματος και του νομού) και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Οι αναφορές, παράπονα και καταγγελίες θα διαβιβάζονται αμέσως στις αρμόδιες αρχές.
Ε. Η συνεργασία με δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Συνήγορος του Πολίτη κλπ.) στην κατεύθυνση υλοποίησης των πιο πάνω στόχων.
Στ. Τα μέλη του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ θα καλούνται με πρωτοβουλία του ΔΣΘ σε πρώτη φάση, και, στη συνέχεια του εκάστοτε Συντονιστή κάθε δύο μήνες προκειμένου να συντάσσεται μία ενιαία έκθεση για τα επιμέρους περιβαλλοντικά προβλήματα και το στάδιο αντιμετώπισής τους, η οποία θα δίνεται στη δημοσιότητα, ενώ, παράλληλα θα γίνεται η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της νομοθεσίας και της επιστήμης.
Ζ. Την ευθύνη για τη λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ θα την έχει ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣΘ από κοινού με τον εκάστοτε ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ.
Το ρόλο αυτό θα αναλαμβάνει εκ περιτροπής ένα από τα μέλη του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ανά δίμηνο.
Μόνο ομόφωνες αποφάσεις θα εκτελούνται. Σε κάθε έγγραφο θα τίθεται η σφραγίδα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ και η υπογραφή του Προέδρου του ΔΣΘ και του Συντονιστή.
Η. Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, προς το παρόν, δεν θα διαθέτει πόρους. Τυχόν έκτακτες δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από κοινού. Οι δράσεις του θα φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου και η στοιχειώδης γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης . Η έδρα του θα είναι, σε χώρο, που θα αποφασίσει και θα υποδείξει ο Σύλλογος.
5. Η «γέννηση» του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συλλογικοτήτων) θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια εκδήλωση, που θα γίνει μέσα στον Μάρτιο του 2010 και θα κληθούν να είναι παρόντες «μάρτυρες» οι τοπικοί βουλευτές, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές (Υπουργός Περιβάλλοντος, Συνήγορος του Πολίτη κλπ.), αλλά και όλες οι συλλογικότητες, που συγκροτούν το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ καθώς και οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης και το κοινό.
Απευθυνόμενοι στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., σε ένα επιστημονικό- επαγγελματικό φορέα που μέχρι σήμερα επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής (για το Δέλτα Αξιού-Λουδία-Γαλλικού-Αλιάκμονα, το δάσος του Σεϊχ-Σού, τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, τη δασική έκταση μεταξύ Θέρμης-Πανοράματος, την απόδοση των στρατοπέδων ως ελεύθερων δημόσιων χώρων στους πολίτες της περιοχής και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.), του οποίου είμαστε μέλη, αλλά και μέλη της Επιτροπής Οικολογίας -Περιβάλλοντος, προσδοκούμε και ευχόμαστε η παρούσα εισήγηση να γίνει δεκτή».
Προτεινόμενοι φορείς (από τους οποίους πολλοί δέχθηκαν και συμφωνούν με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας προς τους οποίους θα απευθυνθούν σχετικές επιστολές προσκλήσεις αμέσως μετά τη λήψη απόφασης), που θα κληθούν σε πρώτη φάση να συμμετάσχουν είναι οι ακόλουθοι:
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (έχει ήδη ορίσει εκπρόσωπο), Επιτροπή Προστασίας «Σεϊχ-σου» Κέντρο Εναλλακτικής Αναζήτησης Νέων («ΚΕΑΝ»), Δίκτυο Κινήσεων Θεσσαλονίκης, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Ένωση(Σύνδεσμος) Ελλήνων Χημικών (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας), Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης, Σωματείο Φίλοι Πρασίνου Θεσσαλονίκης, Εφημερίδα «Οικολογία και Περιβάλλον» (Θέρμη), Εφημερίδα «Διέξοδος» (Καλαμαριά), ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ, Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Γαλλικού-Αλιάκμονα και άλλοι.

Σχόλια