ΔΣΘ: Δελτίο Τύπου για τον Κώδικα Διοικ/κής Δικονομίας (10/02/2010)

0

Τρία είναι τα ΑΜΕΤΑΘΕΤΑ ΟΡΙΑ, ανάμεσα στα οποία πρέπει να κινηθούμε συζητώντας για οποιεσδήποτε αλλαγές στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με σκοπό την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης:
1. Η επιταγή του Ελληνικού Συντάγματος του άρθρου 20 παρ. 1, σύμφωνα με την οποία: «Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως ο νόμος ορίζει.».
2. Η επιταγή της Ευρωπαϊκής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του άρθρου 6 για υποχρέωση εκ μέρους της πολιτείας διασφάλισης όρων διεξαγωγής δίκαιης (άρα με ταχείς ρυθμούς και με αποτελεσματικό τρόπο) δίκης (πολιτικής, ποινικής και διοικητικής).
Τα δημοσιονομικά και οικονομικά κριτήρια μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, αλλά σε δεύτερο επίπεδο.
3. Η αμείλικτη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, όπως συγκροτείται από τα αριθμητικά δεδομένα, που συνεπάγεται και προϋποθέτει συστηματική καταγραφή, συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τη σχέση διαφόρων μεγεθών που συγκροτούν την έννοια «διοικητική δίκη (ακυρωτική και ουσίας)» (πχ. κενά οργανικών θέσεων δικαστών και γραμματέων, αριθμός εκδιδομένων αποφάσεων από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, αριθμός εκκρεμουσών υποθέσεων, αριθμός υποθέσεων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται των ενδίκων μέσων, όταν είναι προφανές ότι η άσκησή τους δεν έχει νόημα κλπ).
Η απουσία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ αποτελεί σοβαρό κώλυμα για την επίλυση της εξίσωσης «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ= ΔΙΚΑΙΗ συν ΤΑΧΕΙΑ».
Στην περίπτωση αυτή, οι εμπειρικές παρατηρήσεις, η βιωματική (χωρίς να αμφισβητούμε ότι αυτή καθοδηγείται από επιστημονικά κριτήρια) και φιλοσοφική προσέγγιση θα κυριαρχήσουν στη σχετική συζήτηση.
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των υποθέσεων που καταλήγει στην κρίση του διοικητικού Δικαστή (της ουσίας ή του ακυρωτικού).
Αυτό οφείλεται στην γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Διοίκηση.
Η κακοδαιμονία αυτής είναι απότοκος αφενός της στελέχωσής της, αλλά και το πολυδαίδαλου και σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικού και αλληλοσυγκρουόμενου νομικού πλαισίου, που διέπει την δράση της.
Οι παράγοντες αυτοί είναι απολύτως φυσικό να δημιουργούν διαρκώς τριβές στις σχέσεις των πολιτών με την Διοίκηση, οι οποίες καταλήγουν στην αμφισβήτηση των πράξεων της τελευταίας ενώπιον του φυσικού Δικαστή τους.
Όσο εντείνονται τα φαινόμενα κακοδιοίκησης είναι βέβαιο ότι η αμφισβήτηση των πράξεων της Διοίκησης θα αυξάνεται.
Οι όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, δεν πρόκειται να καταστήσουν ταχύτερη την απονομή της δικαιοσύνης στον τομέα αυτό παρά τις καλές προθέσεις του νομοθέτη.
Από την ανάγνωση των θεμάτων που τίθενται από την νομοπαρασκευαστική Επιτροπή προς συζήτηση διαπιστώνει κανείς ότι κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, στο οποίο κινήθηκαν και προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στο δικονομικό πλαίσιο.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι παρά τις καλές προθέσεις του νομοθέτη, αυτές δεν έκαναν ταχύτερη την απονομή της δικαιοσύνης.
Αντίθετα προκάλεσαν στην πράξη περισσότερα και συχνά δυσεπίλυτα προβλήματα τόσο για τον Δικαστή όσο και για τον Δικηγόρο.
Στα επιμέρους θέματα που τέθηκαν για συζήτηση από την Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28.1.2010 έγγραφο του Προέδρου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής , σας εκθέτω ορισμένες παρατηρήσεις.
Για τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων αξιοποίησα στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο το επιστημονικό δυναμικό του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπόψη καθοριστικά τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ΣΑΡΑΝΤΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΑΡΙΔΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (του ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΟΥΣΗ κ.ά., οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη έως πολύ μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία, αλλά και επιστημονική κατάρτιση.
Ειδικότερα :

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Σχόλια