ΔΣΑ: Δελτίο Τύπου (09.08.2011) “Για την Υπηρεσιακή Κατάσταση των Εμμίσθων Δικηγόρων”

0

Επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ.Α., Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την Υπηρεσιακή Κατάσταση των Εμμίσθων Δικηγόρων στους υπό Συγχώνευση ή Κατάργηση Φορείς του Δημοσίου Τομέα

Με αφορμή το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και ειδικότερα τη 2η τροπολογία αυτού, που αφορά στη λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση ή κατάργηση φορέων του δημοσίου τομέα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε την με αριθμ. πρωτ. 140/3-8-2011 επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, εκφράζοντας και αυτή τη φορά την έντονη αντίθεσή του στην επιλεκτική ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης των εμμίσθων δικηγόρων.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι η στο πλαίσιο της συγχώνευσης φορέων του δημόσιου τομέα πρόβλεψη αξιολόγησης της επιστημονικής κατάρτισης και επάρκειας των εμμίσθων δικηγόρων από τη διεύθυνση προσωπικού είτε του φορέα στον οποίο υπηρετούν είτε του υπό σύσταση φορέα είναι μη-νόμιμη, δεδομένου ότι στο άρθρο 11 του Ν. 1649/1986 προβλέπεται ειδική διαδικασία επιλογής αυτών από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τούτο δε διότι η εκφορά οποιασδήποτε κρίσης για την επιστημονική κατάρτιση και επάρκεια αυτών προϋποθέτει αυτονόητα την συνδρομή ιδιαίτερων και ειδικών γνώσεων και ιδιοτήτων.

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι δικηγόροι αποτελούν ειδική κατηγορία δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν τους εντολείς τους μόνο με σχέση έμμισθης εντολής βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος και την ανάγκη αποτελεσματικής διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πρότεινε να προστεθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ειδική διάταξη για τις μετακινήσεις των εμμίσθων δικηγόρων σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης του νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα στο οποίο υπηρετούν, η οποία έχει ως εξής:

Παράγραφος Ι – Γενικές Διατάξεις, Προσθήκη στον αριθμ. 12 με στοιχ. (α) και αναρίθμηση των στοιχείων (α) και (β) σε (β) και (γ) αντίστοιχα: «Σε περίπτωση μεταφοράς ή ανάθεσης δραστηριότητας, κατάργησης, διάσπασης, εισφοράς περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών μονάδων, λύσης ή συγχώνευσης των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, οι υπηρετούντες σε αυτά με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόροι μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση αυτού και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας του απορροφώντος ή υπό σύσταση νομικού προσώπου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, οι ανωτέρω μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για το λόγο αυτό είτε στο απορροφόν ή υπό σύσταση νομικό πρόσωπο είτε σε φορέα υποδοχής της επιλογής τους, κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 1 στοιχ. θ’ του Ν. 3920/2011».

Σχόλια