ΕΑΝΔΑ: Άσκηση στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

0

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης στα Δικαστήρια, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ζητεί την τοποθέτηση τριάντα (30) ασκουμένων δικηγόρων για ένα (1) εξάμηνο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Ο τελικός αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων, η κατανομή τους σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων τους θα καθορισθούν από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου, μετά από γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών. Ειδικότερα, με το υπ’ αρίθμ. 19581/11-4-2011 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο προτείνει να ανατεθούν στους ως άνω ασκούμενους δικηγόρους τα εξής καθήκοντα: – Σε Τμήματα Συνεδριάσεων Ουσίας: γραμματειακή διαδικασία στο στάδιο της προδικασίας για τη συζήτηση των υποθέσεων (εγγραφή στο πινάκιο, κλήτευση διαδίκων, παραλαβή αποδεικτικών εγγράφων, ενσωμάτωσή τους στον οικείο φάκελο δικογραφίας), γραμματειακή φροντίδα για τη συμπλήρωση του φακέλου μετά τη συζήτηση (υπομνήματα, αντικρούσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα), διόρθωση και κοινοποίηση των αποφάσεων, παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων μέσω Η/Υ και παροχή σχετικών πληροφοριών στους διαδίκους. Με την προσέγγιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να ενημερωθούν για όλα τα στάδια της διοικητικής δίκης από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου μέχρι λήξη της εκκρεμοδικίας και να αποκτήσουν γνώση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως δικαστικές προθεσμίες, παραγραφή, επιδόσεις, δικονομικές ακυρότητες, διοικητική εκτέλεση αλλά και τα σχετικά ένδικα μέσα. – Σε Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού, αρμόδια για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών του άρθρου 15 του Ν. 3062/2002, που αφορούν τις υποθέσεις αλλοδαπών: διεκπεραίωση των αιτήσεων αναστολή, προκειμένου να παραδοθούν στον Πρόεδρο για έκδοση προσωρινής διαταγής, ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των διαδικαστικών πράξεων που προαπαιτούνται για την προώθησή τους στον Εισηγητή προς έκδοση απόφασης, στάδιο της προδικασίας των αιτήσεων ακύρωσης (κλήτευση, διοικητικός φάκελος, παραλαβή των εισηγήσεων, ενημέρωση των διαδίκων, χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σχετικών με την εκκρεμοδικία και τελεσιδικία). Η απασχόληση στα Ακυρωτικά Τμήματα θα δώσει τη δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να ενημερωθούν σχετικά με το δικονομικό καθεστώς εκδίκασης όλων των ακυρωτικών διαφορών, σύμφωνα με το π.δ. 18/1989, όπως ισχύει. – Στο Τμήμα Δημοσίευσης Αποφάσεων: δημοσίευση αποφάσεων όλων των κατηγοριών υποθέσεων αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η πρακτική άσκηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο καθίσταται εποικοδομητική, δεδομένου ότι στο στάδιο της δημοσίευσης κάθε απόφασης ελέγχεται η διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης κατά τον ΚΔΔ/μίας, η κατηγορία και το αντικείμενο της διαφοράς, το είδος του εισαγωγικού δικογράφου και το είδος της απόφασης που εκδίδεται (οριστική, προδικαστική, αναβλητική, παραπεμπτική). Ως εκ τούτου, αποκτάται εμπεριστατωμένη γνώση του φάσματος των διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών, καθώς και του δικονομικού καθεστώτος εκδίκασής τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, δικονομικές διατάξεις. – Στο Γραφείο Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Νομολογίας του Δικαστηρίου: οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου, ενημέρωσή της με τους νέους νόμους, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, κ.λπ., που σχετίζονται με τα θέματα της Δικαιοσύνης, συγκέντρωση νομολογιακού υλικού, καταχώρηση και ευρετηρίασή τους στο σύστημα Η/Υ, για την παροχή πληροφοριών σε Δικαστές και Δικηγόρους. – Στο Τμήμα Καθαρογραφής των Αποφάσεων: ηλεκτρονική μορφοποίηση του κειμένου της απόφασης. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα τοποθετηθούν στο τμήμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν και να ενημερώνονται με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου. – Στο Τμήμα Αρχείου του Δικαστηρίου, όπου φυλάσσονται όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – όλων των κατηγοριών υποθέσεων και όλων των ετών, με αποτέλεσμα η ενασχόληση με τη διαδικασία αρχειοθέτησης να προσφέρει άμεση πρόσβαση για ενημέρωση στο σύνολο των αποφάσεων αυτών. Επί των ανωτέρω προτάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών καλεί τα μέλη της να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση eanda.gr@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, οι οποίες θα ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τη διατύπωση της σχετικής γνωμοδότησης προς τη Διοίκηση του Δικαστηρίου. Για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση. Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ …………………………………………. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ……………… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ

Σχόλια