Εκδήλωση Ε.Ο.Φ.Ν. για την Παρουσιάση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Νομικής

0

Ο Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής (Ε.Ο.Φ.Ν) οργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

Παρουσίαση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής
25-26 Μαΐου 2011
ώρα 15:00
Αμφιθέατρο Δρακοπούλου
Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
(Πανεπιστημίου 30)
Tετάρτη 25 Μαΐου 2011

15:00-15:15 Προσέλευση
15:15-15:20 Χαιρετισμοί
Μ. Τσινισιζέλης: Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

15:20 -16:20 1η Συνεδρίαση
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αστι-κού Δικαίου: Δ. Παπαδοπούλου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτι-κής Δικονομίας: Ν. Κλαμαρής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εργα-τικού δικαίου: Γ. Λεβέντης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας Δικαίου: Ε. Ρεθυμιωτάκη
Μεταπτυχικό Πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Δικαίου: Ι.Κονιδάρης Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

15:00-15:15 Προσέλευση
15:15-15:20 Χαιρετισμός
15:20 -16:20 1η Συνεδρίαση
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημο-σίου Δικαίου: Ι. Δρόσσος
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ποινι-κού Δικαίου: Χ. Μυλωνόπουλος
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εμπο-ρικού Δικαίου: Ε. Περάκης
16:20-16:30 Διάλειμμα
16:30-17:30 2η Συνεδρίαση
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρω-παϊκού Δικαίου: Β. Χριστιανός
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημο-σίου Διεθνούς Δικαίου:
Α. Γιόκαρης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιδιω-τικού Διεθνούς Δικαίου:
Χρ. Τσούκα

 

Σχόλια