Ποινική Προστασία Απορρήτου – Παναγιώτης Φιλόπουλος

0

Ποινική Προστασία Απορρήτου

Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ
 
Συγγραφέας: Παναγιώτης Φιλόπουλος

Η παρουσίαση της ύλης και η ανάλυση των διάφορων θεματικών συνοδεύονται από αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο λημμάτων, τα οποία παραπέμπουν σε περιθωριακούς αριθμούς. Οι αναφορές στην ελληνική θεωρία και νομολογία είναι εξαντλητικές. Κατά τρόπο πρωτότυπο παρουσιάζεται σε μεγάλη έκταση η σχετική αλλοδαπή θεωρία και νομολογία vis-à-vis προς την αντίστοιχη ελληνική.
Για να διατηρήσει το παρόν έργο διαχρονικότητα λαμβάνεται υπόψη και η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Συναφώς, αναφορές γίνονται και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλημα [= Σύμβαση της Βουδαπέστης για το Κυβερνοέγκλημα (2001)].
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για το δικηγόρο, τον εφαρμοστή του δικαίου, και τον ερμηνευτή και ερευνητή των ποινικών επιστημών.
 
 
 
ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1 – Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 – Εθνικής Αμύνης 42 – Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230
http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr

Σχόλια