Ένωση Δικαστών – Εισαγγελέων: Ανακοίνωση για την απογραφή (9-7-2010)

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από σειρά επαφών των Δικαστικών Ενώσεων με το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με το ζήτημα της συμπλήρωσης του δελτίου απογραφής από τους Δικαστικούς Λειτουργούς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με το άρθρο 2 παρ. 1β του Ν.3β4512010 « Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από το Δ.Ν.Τ», ορίζεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δr1μόσιo και τα ΝΠΔΔ».
2. Με την υπ αριθ. ΥΑ 2137345/0004 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 8/784/4-6-2010) , ορίζεται ότι (άρθρ. 1 παρ 1.9) σε απογραφή πρέπει να υποβληθούν και οι δικαστικοί λειτουργοί καθώς και το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και του Ελ. Συνεδρίου .
3. Από το περιεχόμενο της ως άνω διάταξης ( άρθρο 2 παρ. 1β του Ν. 384512010) συνάγεται ότι σε απογραφή
υπάγεται μόνο το προσωπικό του Δημοσίου όχι δε και οι φορείς των λειτουργιών του Κράτους ( νομοθετικής δικαστικής – εκτελεστικής) , αφού αυτοί, ως άμεσα όργανα του Κράτους, δεν εντάσσονται στο ανωτέρω προσωπικό.
4. Η πιο πάνω Υπουργική απόφαση , εκτός του ότι δεν αναφέρει ποιός ο σκοπός και ποιά η αναγκαιότητα εκδόσεως της (και ως εκ τούτου πάσχει), συμπεριέλαβε στους υποχρεωτικά απογραφόμενους και τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ενώ εξαίρεσε τους φορείς των άλλων δυο εξουσιών (νομοθετικής και εκτελεστικής).
5. Κατά την συμπλήρωση των πεδίων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης (που σημειωτέον είναι ο μόνος
τρόπος υποβολής – άρθρο 3 πορ.1 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης) και στην διαδικασία επιλογής «της εργασιακής σχέσης» ,στην ομάδα εργασιακών σχέσεων από την οποία υποχρεωτικά πρέπει να επιλέξουμε, δεν αναφέρεται η ιδιότητα του Δικαστικού ή Κρατικού Λειτουργού , η δε, επιλογή «MONIMOI ΥΠΑΛ,ΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔIΚΑΙΟΥ» , έχουμε την άποψη ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με την ιδιότητά μας ως Δικαστικών Λειτουργών, ως φορέων της τρίτης ανεξάρτητης λειτουργίας του Κράτους (αρθρ. 87 επ. του Συντάγματος).
6. Με νεώτερο έγγραφο μας επαναλαμβάνουμε το αίτημα μας για την επίλυση του ζητήματος και της απογραφής
των Δικαστικών Λειτουργών με τρόπο ανάλογο της συνταγματικής τους θέσης και των φορέων των άλλων Λειτουργιών του Κράτους.
Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι θεωρούμε ότι δεν μπορούμε με τα ανωτέρω δεδομένα να συμπληρώσουμε το συγκεκριμένο απογραφικό δελτίο , απεμπολώντας την ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού, συνιστούμε στα Μέλη μας τη μη συμπλήρωση και υποβολή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εγγράφου. Θα επακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση, όταν επιλυθεί το ζήτημα.

Σχόλια