spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔ.Τύπου - ΑνακοινώσειςErasmus: Πρακτική άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό

Erasmus: Πρακτική άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό [2020-2021]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 1/09/2020 έως και την Τρίτη 31/8/2021 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Η μετακίνηση για πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+1 και στις χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιλέξιμος φορέας για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

• δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)

• δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο

• κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων

• ερευνητικό ινστιτούτο ίδρυμα, νοσοκομείο
• ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
• αντιπροσωπεία ή δημόσιος οργανισμός (μορφωτικό ινστιτούτο, σχολείο) της χώρας αποστολής
• μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
• εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, προξενείο)
• μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Συμβούλιο της Ευρώπης
-Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκού Κράτους
-Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-UNESCO
• φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:
— ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών
— οργανισμοί/ιδρύματα που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως οι εθνικοί οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση)

ο αναλυτικός κατάλογος των μη επιλέξιμων οργανισμών είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο: www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής οι φορείς ‘διαμεσολαβητές’ οι οποίοι αρχικά αποδέχονται τον φοιτητή για πρακτική άσκηση στον δικό τους φορέα στέλνοντάς του βεβαίωση αποδοχής (letter of acceptance) και στη συνέχεια, μετά την επιλογή του φοιτητή, τον τοποθετούν σε διαφορετικό φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η προκήρυξη απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού έτους, με σκοπό να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) θα πρέπει να είναι
— εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και να
— διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα2 έως και την ημερομηνία επιλογής/ανάρτησης των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση της μετακίνησης.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές μετά την επιλογή τους μπορούν να αποφοιτήσουν και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως πρόσφατα απόφοιτοι.
— οι φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με τη δράση Erasmus+ για σπουδές ή Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών. Ωστόσο, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή, σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά.
— Οι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Μουσικών Σπουδών), μπορούν να αιτηθούν για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά έως και 24 μήνες, και αυτοί όμως θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα έναντι αυτών που δεν έχουν συμμετάσχει ως τώρα στο πρόγραμμα.

Προσοχή: Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για κινητικότητα στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και αίτηση για τη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 30/3/2020, 11:00π.μ. έως και τη Δευτέρα 6/4/2020, 11:00μ.μ., ώρα Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html

(Η ηλεκτρονική αίτηση, οι οδηγίες για την υποβολή της και η διαδικασία φόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ στις αρχές Μαρτίου).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφιότητας
Η ηλεκτρονική αίτηση για επιχορήγηση της κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή.
2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής (Letter of Acceptance)
Η Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να βεβαιώνει την αποδοχή του φοιτητή από τον φορέα για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το χρονικό διάστημα της πρακτικής, τον τίτλο και το αντικείμενο της εργασίας, τις ώρες εργασίας, τα στοιχεία του Υπεύθυνου/Μέντορα του φορέα υποδοχής καθώς και την κύρια γλώσσα εργασίας. Επίσης, στη Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα, ιδιωτικός/δημόσιος, κερδοσκοπικός/μη κερδοσκοπικός, μέγεθος/αριθμός απασχολούμενων, κτλ.). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο/Μέντορα του φορέα υποδοχής σε επιστολόχαρτο του φορέα.
Σε περίπτωση που ο φορέας είναι ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα η Βεβαίωση Αποδοχής υπογράφεται και από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ιδρύματος.
Σημειώνεται ότι εάν η Βεβαίωση Αποδοχής δεν είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του φορέα αλλά στο έντυπο του ΕΚΠΑ θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του υπεύθυνου του φορέα υποδοχής και σφραγίδα με την επωνυμία του φορέα ή λογότυπο (Δείγμα Βεβαίωσης Αποδοχής βρίσκεται στο αρχείο «Χρήσιμα έντυπα», στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm/xrisima-entypa.html
Προσοχή: Δεν γίνεται αποδεκτή Βεβαίωση Αποδοχής του φορέα υποδοχής που είναι τυπωμένη στο έντυπο του ΕΚΠΑ μόνο με την υπογραφή του Υπεύθυνου/Μέντορα του φορέα υποδοχής.
3. Συστατική επιστολή (μη εμπιστευτική) από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος του υποψηφίου
Στη συστατική επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του φοιτητή, το έτος σπουδών, ο κύκλος σπουδών που φοιτά ο φοιτητής, το όνομα του φορέα υποδοχής και ο συνοπτικός τίτλος του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης.

Επίσης, στη συστατική επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι:
α) ο φοιτητής διαθέτει ικανότητες και δεξιότητες ώστε:
— να εκπροσωπήσει επιτυχώς το ΕΚΠΑ σε διεθνές περιβάλλον,
— να ακολουθήσει με υπευθυνότητα τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+
β) το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στον συγκεκριμένο φορέα που έχει αποδεχτεί τον φοιτητή συνάδει με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή
γ) η μετακίνηση στον συγκεκριμένο φορέα θα οδηγήσει στην απόκτηση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας από τον φοιτητή και
δ) στην περίπτωση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών θα πρέπει επιπλέον να υπογραμμίζεται ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης ή μέρους αυτής δεν θα διαμορφωθεί ώστε να αποτελέσει τμήμα της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής.
Η συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι τυπωμένη σε επιστολόχαρτο του Τμήματος, να έχει σφραγίδα του Τμήματος και χειρόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή του Καθηγητή.
Προσοχή: Δεν λαμβάνεται υπόψη η αίτηση του ενδιαφερόμενου για μετακίνηση εάν στη συστατική επιστολή του Καθηγητή του Τμήματος δεν βεβαιώνονται τα παραπάνω.
4. Πιστοποιητικό Σπουδών για τη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση
Το Πιστοποιητικό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συμπληρώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και υπογράφεται από τον Γραμματέα και από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Το Πιστοποιητικό Σπουδών βρίσκεται στο αρχείο «Χρήσιμα έντυπα» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm/xrisima-entypa.html.
5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
Οι προπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας εξεταστικής περιόδου.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού τους προγράμματος και αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.

Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία που έχουν λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλουν έγγραφη βεβαίωση στην οποία γνωστοποιείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με την οποία ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή και το θέμα της διατριβής, αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης όπου αναγράφεται ο βαθμός καθώς και αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών με τον βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός του μεταπτυχιακού ή ο βαθμός πρώτου πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους όπου θα αναγράφεται ο αντίστοιχος βαθμός.
Σημειώνεται ότι στο πιστοποιητικό της τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας (χωρίς ποσοστό βαρύτητας μαθημάτων). Ο μέσος όρος υπολογίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Ο τελικός βαθμός θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και με δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή (πχ. 8.25).
Υπολογισμός μέσου όρου
Ο μέσος όρος βαθμολογίας υπολογίζεται αθροίζοντας τους βαθμούς των μαθημάτων (χωρίς το ποσοστό βαρύτητας του κάθε μαθήματος) που προσμετρώνται για την απονομή τίτλου σπουδών και διαιρώντας το άθροισμα των βαθμών με το σύνολο των μαθημάτων.
Η στρογγυλοποίηση του μέσου όρου βαθμολογίας κατά εκατοστά γίνεται ως εξής:
1) Αν το τρίτο ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 0, 1, 2, 3, 4 τότε αφήνουμε τον αριθμό ως έχει και απορρίπτουμε όλα τα επόμενα ψηφία του (πχ. αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 7.35345 τότε γράφουμε 7.35).
2) Αν το τρίτο ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 5, 6, 7, 8, 9 τότε αυξάνουμε κατά μία μονάδα το αμέσως προηγούμενο ψηφίο στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση (πχ. αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 7.45834 τότε γράφουμε 7.46).
6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσικής Επάρκειας στη γλώσσα εργασίας Οι φοιτητές υποβάλουν φωτοαντίγραφο του διπλώματος γλωσσομάθειας (όχι επικυρωμένο). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο για τη γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής η πολύ καλή γνώση (ικανός χρήστης), επίπεδο C1, σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (έγγραφο με τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσομάθειας – τρόπος απόδειξης (Ειδικό Παράρτημα (Α2), Απόδειξη Γλωσσομάθειας, 20/12/2019) βρίσκεται στο πεδίο «Χρήσιμες Πληροφορίες» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm/xrisimes-plhrofories.html.
Διευκρινίζουμε ότι για τους φοιτητές των Τμημάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας που δεν κατέχουν δίπλωμα γλώσσας γίνεται αποδεκτή Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας από τον Πρόεδρο του Τμήματος για την αντίστοιχη γλώσσα.
Σημειώνεται ότι στη Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας θα πρέπει να αναφέρεται το επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή, σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας δεν χρειάζεται να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας ή βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον η γλώσσα του πτυχίου τους είναι η γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής.
7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ Μόνο οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνονται δεκτές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Έτος φοίτησης Για τους προπτυχιακούς φοιτητές προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών (στα περισσότερα τμήματα οι τεταρτοετείς) και αμέσως μετά οι φοιτητές του προτελευταίου έτους σπουδών (στα περισσότερα τμήματα οι τριτοετείς).
2. Ακαδημαϊκή επίδοση-Βαθμολογία Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος που δηλώνεται στην αίτηση του φοιτητή με βάση την αναλυτική βαθμολογία του μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο. Στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθμός πτυχίου. Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
3. Γνώση της γλώσσας που απαιτεί ο φορέας υποδοχής Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο η πολύ καλή γνώση (C1) της γλώσσας εργασίας του Φορέα Υποδοχής3.
Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα εργασίας.
Σημειώνεται ότι εάν ο φορέας αναφέρει δύο κύριες γλώσσες εργασίας ή περισσότερες στο πεδίο “Main language used during traineeship” της Βεβαίωσης Αποδοχής (Letter of Acceptance), τότε θα λαμβάνεται υπόψη η γλώσσα στην οποία ο φοιτητής έχει το απαιτούμενο επίπεδο (C1) ή υψηλότερο (C2).

4. Προηγούμενη μετακίνηση Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέρος στη δράση Erasmus+ για σπουδές ή Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε κύκλο σπουδών έχουν χαμηλή προτεραιότητα. 5. Τόπος καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας
Οι φοιτητές με τόπο καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα Erasmus+ έχουν χαμηλή προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Lawjobs