Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2019

0

Η ραγδαία ανάπτυξη της θεωρίας του Κτηματολογικού Δικαίου και η έκδοση πολυάριθμων δικαστικών αποφάσεων επί του αντικειμένου ανέδειξαν σημαντικά, δογματικά και πρακτικά, προβλήματα που σχετίζονται, ιδίως, με τις πρώτες εγγραφές, τις ανακρίβειές τους και τη διόρθωση των τελευταίων. Η διατριβή έχει ως στόχο αφενός την προσέγγιση της έννοιας και της λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και της ανακρίβειάς τους, αφετέρου τη μελέτη των ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διόρθωσης ανακριβειών με όχημα την αγωγή του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998. Η μελέτη αποσκοπεί στη διατύπωση εφαρμόσιμων λύσεων σε πρακτικά προβλήματα με απώτερο στόχο τη συμβολή στην επίλυση όσων από αυτά απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν τη θεωρία και τη νομολογία.

Η διατριβή καταστρώνεται σε δύο μέρη, κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους προσεγγίζονται εννοιολογικά οι πρώτες εγγραφές και στο δεύτερο κεφάλαιο συζητούνται ζητήματα συναφή με την ανακρίβεια των πρώτων εγγραφών. Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους ασχολείται με τη μορφολογία της αγωγής του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, στο αίτημα της αγωγής, στις συνέπειες άσκησής της, στην άμυνα του εναγομένου, στη σχέση της ίδιας αγωγής με άλλα ένδικα βοηθήματα του ΑΚ και του ΚΠολΔ.

Σχόλια