Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

0


 

  – Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148/8.8.2016)

 

 – Πίνακες Αντιστοίχισης Άρθρων: Ν. 4413/2016 και Οδηγίας 2014/23/ΕΕ – Οδηγίας 2014/23/ΕΕ και Ν. 4413/2016

 

 Πρόλογος:  Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών,

 

  τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Κίτσος Ιωάννης Δ.,  Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,

 

 

ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

 


Η παρούσα μονογραφία αποτελεί τη μοναδική Μελέτη στην Ελλάδα και από τις πλέον ελάχιστες στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά και υπό κριτική επεξεργασία τη νέα Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Παραχώρησης. Στις Δημόσιες Συμβάσεις, η εισαγωγή των 3 νέων Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ πραγματοποίησε θεμελιώδεις νομοθετικές αλλαγές, εγκαινιάζοντας μία νέα ευρωπαϊκή κανονιστική πολιτική στον σπουδαιότατο οικονομικό τομέα αυτόν. Τη βαθύτερη και πιο ρηξικέλευθη παρέμβαση του Ευρωπαίου νομοθέτη αποτελεί, αναμφίβολα, η νέα Οδηγία 2014/23/ΕΕ για τις Συμβάσεις Παραχώρησης. Επαναστατική νομοθετική τομή, η Οδηγία 2014/23/ΕΕ επιχειρεί να «κόψει τον γόρδιο δεσμό» της νομικής ασάφειας που κυριαρχούσε τις τελευταίες δεκαετίες για τα εγχειρήματα παραχώρησης στην ενωσιακή επενδυτική αγορά, με τελικό στόχο να επιταχύνει την ασφαλή προσέλκυση –μέσω προσφυγής στους δημόσιους διαγωνισμούς παραχώρησης– ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα και υπηρεσίες, δηλαδή στις ευρωπαϊκές δημόσιες υποδομές.

 

Η μελέτη αναπτύσσεται, ουσιαστικά, σαν μία κατ’ άρθρο ανάλυση, εμπεριστατωμένη παρουσίαση και κριτική ερμηνεία της νέας Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, ακολουθώντας πιστά την οργανωτική διαίρεσή της κατά Τίτλους-Κεφάλαια-Τμήματα. Αποτελεί μία ευρωπαϊκή Μελέτη για το νέο Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης, ενσωματώνοντας εξαντλητική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των τελευταίων δεκαετιών, και πλουσιότατη πολύγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική, αγγλική, γερμανική, ιταλική και γαλλική, για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Από την ελληνική νομολογία περιλαμβάνει εκτεταμένη νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων από πρόσφατες υποθέσεις συμβάσεων παραχώρησης που τέθηκαν ενώπιόν τους.

 

Με αφορμή την όλως πρόσφατη μεταγραφή στην ελληνική έννομη τάξη της κρίσιμης Οδηγίας περί Παραχωρήσεων μέσω του Ν. 4413/2016, στη μονογραφία τίθεται ως Παράρτημα το κείμενο του νόμου καθώς και αναλυτικοί Πίνακες Αντιστοίχισης Άρθρων μεταξύ του Ν. 4413/2016 και της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ καθώς και αντιστρόφως. Αποτελεί απαραίτητο νομικό συνάμα και επιχειρηματικό Σύγγραμμα, σε συνδυασμό με την προγενέστερη Μελέτη του συγγραφέα «ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης» (ή «Δίκαιο των Εναλλακτικών Δημοσίων Συμβάσεων»), για τους ασχολούμενους –δικαστές και διαιτητές, νομικούς συμβούλους, κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρίες, χρηματοδότριες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικές εταιρίες συμβούλων και ελεγκτών– με τη δύσκολη προβληματική των ιδιωτικών επενδύσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς παραχώρησης, ιδιαίτερα επίκαιροι σε μνημονιακούς καιρούς για την ελληνική επενδυτική αγορά.

 


ISBN: 978-960-568-487-7 © 2016

ΣΕΛΙΔΕΣ: XΧVI & 403 ΤΙΜΗ: 40,00 €