Ηλεκτρική ενέργεια και δίκαιο των Συμβάσεων

0

Από τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας κυκλοφορεί η μονογραφία “Ηλεκτρική ενέργεια και δίκαιο των συμβάσεων: Από το Μονοπώλιο στο Unbundling και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας” του Δημήτρη Λιάππη.

Μια συστηματική χαρτογράφηση των νομικών σχέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά μετά τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4512/2018.

Οι αναπτυσσόμενες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας νομικές σχέσεις παραμένουν εν πολλοίς αχαρτογράφητες στην ελληνική θεωρία και νομολογία. Το κενό αυτό, που επιτείνεται από την εντελώς πρόσφατη αναθεώρηση της δομής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τον Ν. 4512/2018, έρχεται να καλύψει η παρούσα μονογραφία.

Με τρόπο συστηματικό αναδεικνύονται τα δραστηριοποιούμενα στην αγορά ενέργειας πρόσωπα, ο λειτουργικός ρόλος τους, καθώς και οι μεταξύ τους δημιουργούμενες συμβατικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους μηχανισμούς αντιμετώπισης του κινδύνου αφερεγγυότητας των εμπλεκoμένων στη χονδρεμπορική και λιανεμπορική αγορά.

Τέλος, ο συγγραφέας, αξιοποιώντας δημιουργικά την πλούσια εργαλειοθήκη του δικαίου των συμβάσεων, προβαίνει αφενός σε μια τυποποίηση των πραγματοποιούμενων ενεργειακών συναλλαγών, ικανή να προσφέρει εύλογες υπό το πρίσμα των επιδιωκόμενων σκοπών, κατανοητές και λειτουργικές λύσεις στα ανακύπτοντα στην πράξη προβλήματα, και αφετέρου σε μια νέα προσέγγιση της αναγκαστικής σύμβασης, προσαρμοσμένη στις ιδιομορφίες της αγοράς ενέργειας.

Ο Δημήτρης Λιάππης είναι Αν. Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας “Λιάππης & Συνεργάτες”.

Σχόλια