Η προετοιμασία στο Νομικό Κέντρο – Τμήμα ΕΣΔΙ ’23

0

Με εμπειρία πλέον των 25 ετών και με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες εξετάσεις, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων, έχοντας εκπονήσει το ακόλουθο πρόγραμμα διδασκαλίας του Ποινικού Δικαίου:

Διδάσκων : Ηλίας Καραγιαννάκος – Δικηγόρος MD

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως – σύγχρονης παρακολούθησης

  1. Διάρκεια : Το πρόγραμμα είναι 10μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα από 8/9/2022 – 6/9/2023 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.
  2. Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικής πλατφόρμας e-learning. Από εκεί ο σπουδαστής παρακολουθεί live μετάδοση, παρουσιάσεις power point, λαμβάνει υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις – πρακτικά – ασκήσεις), σε ηλεκτρονική μορφή.Σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα παρέχεται και η δυνατότητα της δια ζώσης παρακολούθησης.
  3. Για τα τμήματα προετοιμασίας Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προετοιμασία των υποψηφίων στις επι μέρους ανάγκες της εξέτασης (πχ Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο για τις εξετάσεις των Εισαγγελέων κλπ)
  4. Τρόπος διδασκαλίας: Τα μαθήματα γίνονται 1 φορά για κάθε διδασκόμενο μάθημα / εβδομάδα και διαρκούν 3,5 ώρες. Το live μάθημα περίεχει 3 ώρες παράδοση με ανάπτυξη της διδακτεας ύλης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Ακολούθως για 15 λεπτά γίνεται επίλυση αποριών πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Στη συνέχεια ακολουθεί τεστ αξιολόγησης πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Το τεστ είναι σταθμισμένο για το επίπεδο των εξετάσεων και περιέχει συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, σωστό/λάθος και πολλαπλών επιλογών και διαρκεί 15 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή του ακολουθεί επίλυση των ασκήσεων του τεστ αξιολόγησης.

Μετά από κάθε μάθημα (με εξαίρεση το πρώτο μάθημα)  αποστέλλεται στους σπουδαστές πακέτο με συγκεκριμένη νομολογία (επεξεργασμένη). Μέχρι το επόμενο μάθημα οι σπουδαστές πρέπει να την έχουν μελετήσει και να εκπονήσουν μια μικρή εργασία / απάντηση σε ερώτημα/ πρακτικό (ανάλογα) την οποία αποστέλλουν για διόρθωση στο διδάσκοντα.

  1. Νομολογία: Με την εγγραφή του κάθε σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση και να μελετά σημαντικές αποφάσεις της πρόσφατης νομολογίας και άρθρα ποινικού ενδιαφέροντος.
  2. Σημειώσεις : Κάθε υποψήφιος με την εγγραφή του δικαιούται πρόσβασης στις σημειώσεις θεωρίας, νομολογίας και πρακτικών μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.
  3. Τεστ προσομοίωσης : Τους μήνες Φεβρουάριο – Ιούνιο έχουν προβλεφθεί 3 τεστ προσομοίωσης (εκτός των ωρών διδασκαλίας) τα οποία διορθώνονται με βάση τον τρόπο διόρθωσης των εξετάσεων της ΕΣΔΙ και επιστρέφονται με παρατηρήσεις στους συμμετέχοντες.
  4. Συνολικές ώρες διδασκαλίας : 47 Χ 3,5 = 164 (τα τεστ προσομοίωσης δεν προσμετρώνται).