Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια δικαιοδοσία, 2019

0

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ερμηνεία των κανόνων ΚΠολΔ 739-866, με βάση βιβλιογραφία και νομολογία, με την ακόλουθη μέθοδο:

Στο πρώτο μέρος περιέχεται συστηματική ερμηνεία των κανόνων.

Στο δεύτερο μέρος περιέχεται σύντομη κατά άρθρο ερμηνεία των ρυθμίσεων ΚΠολΔ 739-866, ώστε ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης σε κρίσιμα ζητήματα.

Στο τρίτο μέρος παρατίθενται διάφορα υποδείγματα, βοηθητικά ιδίως για το νομικό της πράξεως.

Σχόλια